Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Conditii de acordare

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legala de acordare

  • Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
  •  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bone,
  • HG nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
  •  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Criterii de eligibilitate:

             Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

             La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

              Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Dorohoi, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

            Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

              Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată).

Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Documente necesare

Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială Dorohoi, Biroul de Beneficii Sociale, str.D-tru Furtuna nr. 14.

Documentele doveditoare sunt :

        a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

  b) copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
  c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

  d) adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

  e) copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr.167/2014.

        f) angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume  pot fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a județului Botosani.

        g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoţită de următoarele documente:

        a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și lit. e)-g);

        b) alte documente eliberate de Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Botosani.                

Cuantum

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei - 710 lei;

b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educațional (tichete de grădiniță) conform legii 248/2015
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE BENEFICII SOCIALE
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD