Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Anunt - organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale de consilier

ANUNŢ

Directia de Asistență Socială Dorohoi  organizeaza  concurs in data de 07.12.2017, pentru ocuparea  functiei contractuale de consilier  pe perioada nedeterminata, in cadrul Biroului de beneficii sociale.

Condiţii    pentru postul de consilier:

 • Studii superioare  absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale; 
 • Abilități de comunicare;
 • Cunoştinţe operare PC - nivel mediu.

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   1. curriculum vitae;
   2. recomandare de la ultimul loc de munca.

Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 27.11.2017, ora 16,00.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 29.11.2017.
 •  proba scrisa 07.12.2017, ora 10,00.
 •  proba practică si interviul – în data de 13.12.2017.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43,  camera 103 sau la telefon -nr. 0231/617813, interior 15.        

                                                     

BIBLIOGRAFIA pentru  examinarea candidatilor la concursul organizat in data de 07.12.2017 privind ocuparea  postului de consilier la Biroul de beneficii sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar.
 2. Legea nr. 292/2011  privind sistemul naţional de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea  nr. 477/2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 5.  Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 6.  O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.
 7.  Legea nr.61/1993, republicată, privind acordarea alocației de stat pentru copii.
 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare.
 10. H.G. nr. 1.488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".
 11. H.C.L. nr. 80/27.04.2017 cu privire la aprobarea incepand cu 01.05.2017 a Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

 

                                              

                                                                                                            

 

 

Fisiere atasateNoutati
ANUNT - Centrul de zi "Jurjac" face selectie pentru beneficiari, an școlar 2017/2018
ANUNT - PRIVIND ACORDAREA  TICHETELOR  SOCIALE  PENTRU GRĂDINIŢĂ  PENTRU  ANUL  SCOLAR  2017/2018
Hotarare cu privire la aprobarea listelor de prioritati pt. anul 2017 in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ al Municipuilui Dorohoi
ANUNT - CALENDARUL de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ,,BANI DE LICEU”
ANUNT - privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita - SEPTEMBRIE 2017
In atentia persoanelor care solicita instituirea tutelei sau a curatelei
Anunt - În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
Anunt - organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale de consilier
Organizarea evenimentului ,,NUNTA DE AUR" ptr. cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta - 2017
1 IUNIE - ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI
ANUNŢ - privind acordarea tichetelor sociale 
3 Decembrie -  Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati
ANUNT privind  acordarea  tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii NOIEMBRIE 2017
         În atenţia beneficiarilor de ajutoare de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri conform OUG 70/2011
 ANUNŢ - privind încetarea distribuirii tichetelor sociale
HCL cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi pentru anul 2018
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi