Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Ingrijirea persoanei cu handicap grav

   Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

    a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;

    b) educaţie şi formare profesională;

    c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

    d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;

    e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;

    f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

    g) asistenţă juridică;

    h) facilităţi fiscale;

    i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

       Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

      Persoana adultă cu handicap grav si copilul cu handicap grav au  dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

Asistentul personal

   Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

    b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;

    c) are capacitate deplină de exerciţiu;

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

    e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

      Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la Directia de Asistenta Sociala Dorohoi  şi va depune un dosar conţinând următoarele documente:

    a) cerere de angajare;

    b) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă;

    c) copie de pe actele de studii;

    d) cazier judiciar;

    e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

    f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

    g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege;

    h) acordul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, exprimat în scris, referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.

     Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze ca asistent personal.

     Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din legea 448/2006.

 

              Indemnizatie lunara acordata persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora.

     1.  Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) din legea 448/2006, este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

    2. Plata indemnizaţiei lunare se asigură de catre Directia de Asistenta Sociala Dorohoi pentru  persoanele cu handicap grav care au domiciliul sau resedinta pe raza localitatii Dorohoi.

<LLNK810003064626000001>    3. Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

       Actele necesare in vederea acordarii  acestei indemnizatii de catre Directia de Asistenta Sociala Dorohoi, persoanelor cu handicap gradul grav  sunt :

  • copie certificat de încadrare în gradul  grav de handicap;
  • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie, B.I.(C.I.) pentru persoana cu handicap ;
  • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie, B.I.(C.I.) pentru reprezentantul legal sau părinte;
  • talon pensie recent;
  • dovada reprezentării legale a persoanei cu handicap;
  • Acordul privind plata indemnizatiei lunare de catre Directia de Asistenta Sociala Dorohoi, eliberat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani.
Fisiere atasateServicii sociale
Servicii sociale
Centrul Comunitar integrat
Cantina sociala
Centrul de zi pentru copii "Jurjac"
Centrul de zi pentru copiii si tinerii cu dizabilitati
Centrul de servicii integrate persoane varstnice
Ingrijirea persoanei cu handicap grav
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE SERVICII SOCIALE
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Dorohoi, pentru perioada 2019-2024