Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD

BAZA LEGALĂ DE ACORDARE

  • O.U.G. nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
  • O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ
  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 CONDIȚII DE ACORDARE

         Primirea și distribuirea de produse POAD, familiilor și persoanelor defavorizate de pe raza Municipiului Dorohoi, conform Ordonanței de Urgență nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

         Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

 a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Situaţia temporară de vulnerabilitate se justifică de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

         Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la lit. c) se realizează numai în cazul în care există stocuri de alimente şi produse de igienă după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la lit. a) şi b).

         Apartenenţa persoanelor care locuiesc în aşezările informale se stabileşte prin ordin al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listelor comunicate de primar.

  DOCUMENTE NECESARE

        Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane sunt, după caz:

a) pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată;

b) pentru persoanele beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie ai acestora, numărul şi data dispoziţiei primarului privind stabilirea dreptului;

c) pentru persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi alte situaţii asemănătoare şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate - ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizia de încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Pentru persoanele care locuiesc în aşezările informale, ordin al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listei comunicate de către reprezentantul legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

DISTRIBUIREA PRODUSELOR POAD

        Salariații vor proceda la verificarea CNP din liste cu cartea de identitate prezentata, titularul/beneficiarul va semna în listă și i se vor înmâna produsele POAD, respectând distanța socială și regulile de igienă.

Fiecare listă va fi semnată de  către echipa care distribuie produsele POAD, prin nume, prenume și semnătură.

        Pentru informarea beneficiarilor, se vor face anunțuri pe toate canalele media, cu informații referitoare la data începerii distribuției produselor, locurile de distribuție pe categorii de beneficiari și perioada de distribuire.

        Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

          Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării destinatarilor finali la centrele de distribuire stabilite prin ordin al prefectului la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare sau produse de igienă. Pentru evitarea aglomerării centrelor de distribuire şi limitarea timpului de aşteptare pentru destinatarii finali, prefectul poate identifica şi alte metode de distribuire ce se comunică destinatarilor finali, cu prezentarea unei dovezi de predare a pachetului.

          Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele suplimentare se face în termen de 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale.

      Documentele vor fi păstrate şi arhivate în original la sediile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, centralizate la nivelul instituţiilor prefectului, şi vor fi puse la dispoziţia instituţiilor abilitate cu verificarea acestora.

      Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă se face de către persoanele desemnate prin ordin al prefectului.

 
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educațional (tichete de grădiniță) conform legii 248/2015
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE BENEFICII SOCIALE
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD