Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Alocatia de sustinere a familiei

Condiţii de acordare:

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.


Baza legală de acordare:

 • Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • Legea 292/20.12.2011 asistenţei social.

Cuantumuri:


Cuantumurile alocaţiei de susţinere a familiei sunt următoarele :

Pentru familia care este formată din 2 părinţi cuantumurile sunt:

   1). în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

 

 a). 40 lei pentru familia cu un copil
 b).  80 lei pentru familia cu 2 copii
 c).  120 lei pentru familia cu 3 copii
 d). 160 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

 

       2). în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

 

         a).33 lei pentru familia cu un copil;

         b).66 lei pentru familia care are 2 copii;

         c).99 lei pentru familia care are 3 copii;

         d).132 lei pentru familia care are 4 sau mai mulţi copii.

 

Pentru familia formată dintr-un părinte singur, cuantumurile sunt:

1). în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:


a). 65 lei pentru familia cu un copil
 b).  130 lei pentru familia cu 2 copii
 c).  195 lei pentru familia cu 3 copii
 d). 260 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

 

  2). în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

 

         a).60 lei pentru familia cu un copil;

         b).120 lei pentru familia care are 2 copii;

         c).180 lei pentru familia care are 3 copii;

         d).240 lei pentru familia care are 4 sau mai mulţi copii.


Documentele necesare întocmirii dosarului de alocaţie:

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Dorohoi, din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Certificat de rol fiscal .
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);


Pentru situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie:

Copie dupa hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat disparut
Copie dupa hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate sin u participa la intretinerea copiilor
Dispozitia primarului privind instituirea tutelei.

Modalităţi de plată


Plata drepturilor pentru alocatiade susţinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.  

Emiterea deciziei directorului executiv al directiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de cererea tip, certificata de primar.

Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei de susţinere a familiei, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, cererea tip şi dispoziţia primarului privind acordarea dreptului.

Unde se depune dosarul

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Biroul Prestatii Sociale din cadrul Directiei de  Asistenţă Socială Dorohoi, la sediul din Str. D-tru Furtuna nr.14
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educational - gradinita
Tipizate - Cereri acordare beneficii sociale